O školi

Prva privatna srednja frizerska škola „Vojkan“ verifikovana je za ostvarivanje nastavnog plana i programa za srednje stručno obrazovanje u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil: ženski frizer, Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu Republike Srbije, AP Vojvodina br. 106-022-00142/2004-01 od 07.05.2004. Takođe, Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu Republike Srbije, AP Vojvodina br. 106-022-00143/2005-01 od 08.04.2005. godine , Škola je verifikovana i za ostvarivanje nastavnog plana i programa za specijalizaciju u jednogodišnjem trajanju za obrazovni profil: kreator ženskih frizura.


O školi - Srednja frizerska škola Vojkan


Sedište Prve privatne srednje frizerske škole „Vojkan“ je u Novom Sadu, na Trgu Marije Trandafil broj 14. Broj telefona škole je: 021/47-22-200. E-mail adresa škole je: skolavojkan @ neobee.net

Prostorije u kojima se obavlja nastavni proces, vannastavne i fakultativne aktivnosti odgovaraju normativu školskog prostora. Praktična nastava se realizuje u kabinetu-salonu za praktičnu nastavu(40m2), u okviru prostorija frizerskog salona "Vojkan" , ul. Vojvođanskih brigada 13 u Novom Sadu (P = 120 m2). Radni prostor čini kabinet praktične nastave – salon, koji je opremljen najsavremenijim sredstvima za izvođenje praktične nastave sa tehnologijom rada. Prostor i oprema prevazilaze zahteve normativa, a učenicima se omogućava savremena praktična nastava za ovaj obrazovni profil u Novom Sadu, Vojvodini, pa i šire. Praktična nastava odvija se prema usvojenom nastavnom planu i programu Ministarstva prosvete i sporta, prema utvrđenom fondu časova, sa nizom specifičnosti u radu škole na samim časovima. Vanredni učenici imaju mogućnost upisa tokom školske godine, a u cilju sticanja zvanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i usavršavanja. Za vanredne učenike je organizovana konsultativna nastava, kao i ispitni rokovi. Specijalizacija u jednogodišnjem trajanju je, takođe, jedan vid vanrednog upisa, za obrazovni profil: kreator ženskih frizura.