Bravar - specijalista

Jednogodišnju specijalizaciju sa ciljem sticanja zvanja petog stepena bravar - specijalista imaju pravo da pohađaju isključivo kandidati, koji su stekli najmanje dvogodišnje radno iskustvo u toj oblasti, te koji imaju validnu diplomu za obrazovni profil u toj oblasti.

S obzirom na to da je nastavni program usaglašen sa smernicama, kojje precizno navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje, to su u njemu zastupljeni i zajednički predmeti i stručni, kao i praktična nastava.

Potrebno je da svako ko je zainteresovan za pohađanje ovog programa, to jest ko želi da postane vlasnik validne diplome za zanimanje bravar - specijalista peti stepen izvrši prijavu.


Bravar - specijalista - peti stepen


U principu, prijava podrazumeva dostavljanje osnovnih informacija o svakom kandidatu, koje izuzev imena i prezimena, podrazumevaju i navođenje datuma rođenja, te svakako kontakt podatke. Bitno je naglasiti da srednja škola Vojkan, Novi Sad omogućuje tri načina prijave, tako da svaki pojedinac bira da li konkretne podatke želi da dostavi putem mejl adrese ili telefona, odnosno da li mu više odgovara da direktno dođe u samu školu i na taj način izvrši prijavu.

Za sve prijavljene važi pravilo da upisu moraju da prisustvuju lično, te da dostave dokumenta, koja su obavezna. Prvo i osnovno što moraju priložiti prilikom upisa jeste izvod iz matične knjige rođenih, zatim uverenje o državljanstvu, a neophodno je i da za pohađanje specijalizacije sa ciljem sticanja zvanja bravar - specijalista svaki kandidat dostavi dokaz da je pre toga stekao radno iskustvo u toj oblasti, koje mora trajati minimum dve godine. Podrazumeva se da u obaveznu dokumentaciju spada i diploma o prethodno stečenom obrazovanju, te svedočanstva za svaki od razreda prethodno završene srednje škole.

Nastavni program, dakle obuhvata i opšte i stručne predmete, a ima ih po tri u svakoj grupi. Od opštih predmeta je zastupljena organizacija proizvodnje, kao i zajednički predmet merenje i kontrolisanje, te predmet hidrauličke, pneumatske i električne komponente.

Isti je broj opštih predmeta zastupljen u nastavnom programu, a obuhvata kako metalne konstrukcije, tako isto i predmet mašinski materijali metalnih i zavarenih konstrukcija, te predmet izrada i montaža metalnih konstrukcija.

U skladu sa nastavnim programom za sticanje zvanja bravar - specijalista, predviđeno je da svaki kandidat ima obavezu da pohađa i praktičnu nastavu, koja se odvija u bloku. Predviđeno je da polaznici praksu pohađaju u kompanijama, sa kojima organizator već sarađuje i za čiji kvalitet poslovanja daje garancije. Naravno da prijavljeni mogu zahtevati i drugu opciju, a koja podrazumeva da će oni samostalno pronaći firmu, koja zapošljava stručnjake na ovom radnom mestu i ima mogućnost za sprovođenje prakse, ali tom prilikom garancije za njen kvalitet neće biti date od strane organizatora.

Pored svih pomenutih informacija, moramo istaći i onu koja je vezana za diplomu i njenu validnost. Naime, naglašavamo da je u organizator institucija koja posluje u skladu sa pravilima, odnosno koja ima neophodne dozvole da bi mogla da sprovodi program specijalizacije, sa ciljem sticanja zvanja petog stepena bravar - specijalista. A upravo to i znači da kandidati koji zadovoljavaju navedene uslove i upišu ovaj program, te polože sve ispite koji su propisani, postaju vlasnici diplome, inače pravno validne. Trebalo bi da kontaktiraju nadležne u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i dobiju direktno od njih informacije o postupku upisa diplome za navedeni obrazovni profil u svoj radni dosije, odnosno o uslovima koje moraju tom prilikom ispoštovati. Svakako bi trebalo i da u svoj CV navedu podatak da su postali vlasnici diplome za obrazovni profil petog stepena bravar - specijalista, jer će na taj način sasvim sigurno u velikoj meri povećati mogućnost da pronađu što bolji posao u struci.

SPISAK PREDMETA:

OPŠTI PREDMETI:

  1. Hidrauličke, pneumatske i električne komponente
  2. Merenje i kontrolisanje
  3. Organizacija proizvodnje

STRUČNI PREDMETI:

  1. Izrada i montaža metalnih konstrukcija
  2. Mašinski materijali metalnih i zavarenih konstrukcija
  3. Metalne konstrukcije

PRAKTIČNA NASTAVA:

Praktična nastava se organizuje u bloku, a prema programu za konkretni obrazovni profil