Bravar - zavarivač

Kako redovno i vanredno školovanje, tako isto i mogućnost prekvalifikacije, ali i dokvalifikacije, te stručno osposobljavanje za obrazovni profil bravar - zavarivač u trajanju od tri godine, organizuje Prva privatna srednja frizerska škola Vojkan Novi Sad.

Izuzetno je značajna informacija da ova obrazovna institucija sve relevantne dozvole poseduje, te da u skladu sa pravilima propisanim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije sve pomenute programe i organizuje.

A osim teorijskog dela nastave, prema konkretnim pravilima je predviđeno da kandidati pohađaju i praksu, koja je zastupljena u toku svake školske godine u tačno određenom trajanju. Bitno je napomenuti da ova obrazovna institucija praktičnu nastavu u saradnji sa kompanijama, koje zapošljavaju radnike navedene struke organizuje, tako da slobodno možemo reći da kandidati imaju priliku od najboljih taj zanat da uče.


Bravar - zavarivač


Isto tako je u programu i jedan obavezni predmet po izboru kandidata za zanimanje bravar - zavarivač, a on podrazumeva da će svako od kandidata morati da se opredeli između mogućnosti da prati versku nastavu ili predmet građansko vaspitanje.

Svake školske godine se u programu nalaze i četiri opšta predmeta i to kako matematika i srpski jezik i književnost, tako i fizičko vaspitanje, te strani jezik, a sem njih se izučavaju i drugi opšti predmeti, kao što su recimo muzička umetnost, ekologija i zaštita životne sredine i ustav i prava građana. Zastupljeni su i predmeti likovna kultura, zatim geografija i računarstvo i informatika, te opšti predmet istorija.

Podrazumeva se da će svako ko je zainteresovan za sticanje zvanja bravar - zavarivač biti u obavezi da prati i nastavu u okviru stručnih predmeta i to tehnička fizika i tehničko crtanje, zatim predmeta hemija i mašinski materijali, te osnove elektrotehnike i mehanika. Svakako da je stručni predmet tehnologija obrazovnog profila takođe u programu, ali i stručni predmeti tehnologija obrade, zatim organizacija rada i mašinski elementi.

Po završetku školovanja bi trebalo da svaki kandidat u relativno kratkom vremenskom periodu pronađe u ovoj struci zaposlenje, jer je na tržištu rada i naše i drugih zemalja primetna potreba za radnicima konkretnog obrazovnog profila.

Predviđeno je da se u toku trogodišnjeg školovanja svi kandidati osposobe za različite vrste zavarivanja, ali i za postupak lepljenja i lemljenja konstrukcija od metala, a podrazumeva se da će svaki kandidat imati priliku da se upozna i sa standardima koji se u toj oblasti primenjuju, kako bi ih u budućem radu pravilno primenjivao. Isto tako će naučiti i kako da se pravilno zašti tokom obavljanja i zavarivačkih, ali i bravarskih radova, a biće upoznat i sa svim koracima izrade delova za metalne konstrukcije različite vrste. Očekuje se da kandidati nauče i da vrši obradu limova, ali i metalnih cevi, kao i da konkretne elemente po potrebi pravilno montiraju. Takođe će naučiti specijalne alate i mašine da koriste, a kako bi sve predviđene poslove mogli potpuno samostalno i maksimalno profesionalno da obavljaju.

Prilikom prijave bi trebalo svaki kandidat da navede da li je zainteresovan za vanredno ili redovno školovanje za obrazovni profil bravar - zavarivač ili će se opredeliti za mogućnost dokvalifikacije, te za stručno osposobljavanje za navedeno zanimanje trećeg stepena ili, pak za prekvalifikaciju, a da bi od zaposlenih u ovoj školi mogao da dobije sve potrebne informacije kako o samom programu, tako isto i o dokumentaciji koju mora da pripremi.

Inače se praktikuje da zainteresovani prvo izvrše prijavu putem telefona ili elektronski, a kojom prilikom treba na mejl adresu da pošalje sve potrebne podatke, to jest prezime, ime i datum rođenja, kao i broj telefona za kontakt. A isto tako, Prva privatna srednja frizerska škola Vojkan u Novom Sadu dozvoljava zainteresovanima da se lično u njenim prostorijama prijave.

Biće svi oni informisani detaljno o dokumentima koja su obavezni da prilože, te o samom postupku upisa na izabrani program.

Posebno je značajna informacija da ova škola sve neophodne dozvole za rad ima, tako da kandidatima izdaje diplome za zanimanje bravar - zavarivač, koje su priznate i na području Srbije i u brojnim zemljama regiona, ali i u svetu. Zato svako ko želi da konkuriše za posao van granica naše zemlje treba prvo od nadležnih institucija da zatraži informacije o postupku nostrifikacije konkretne diplome. A prethodno bi trebalo u svoj CV da uvrsti podatak o posedovanju diplome za ovaj obrazovni profil trećeg stepena, ali i da se svakako obrati nadležnima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kako bi oni zvanično u njegov radni dosije upisali podatak o posedovanju diplome za konkretno zanimanje.

SPISAK PREDMETA:

OPŠTI PREDMETI:

STRUČNI PREDMETI:

IZBORNI PREDMETI PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

Prva godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Likovna kultura
 8. Računarstvo i informatika
 9. Ekologija i zaštita životne sredine
 10. Hemija i mašinski materijali
 11. Tehnička fizika
 12. Tehničko crtanje
 13. Mehanika
 14. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 15. Praktična nastava

Druga godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Muzička umetnost
 6. Osnove elektrotehnike
 7. Mašinski elementi
 8. Tehnologija obrade
 9. Tehnologija obrazovnog profila
 10. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 11. Praktična nastava

Treća godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Ustav i prava građana
 6. Mašinski elementi
 7. Organizacija rada
 8. Tehnologija obrazovnog profila
 9. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 10. Praktična nastava