Kozmetički tehničar - estetičar - peti stepen

Vrlo je važno da osnovne zahteve ispuni svako ko je zainteresovan za pohađanje programa, a sa osnovnim ciljem sticanja diplome za zanimanje kozmetički tehničar - estetičar, koje je petog stepena.

Inače, ovaj program organizuje prva srednja frizerska škola Vojkan u Novom Sadu uz maksimalno poštovanje svih pravila, koja navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Kandidati koji imaju pravo na upis su oni koji su prethodno završili četvorogodišnju srednju školu u području rada zdravstvo i socijalna zaštita, te tom prilikom stekli diplomu za obrazovni profil kozmetički tehničar, IV stepena. Takođe, dozvoljeno je i onim pojedincima, koji imaju završenu trogodišnju srednju školu u području rada lične usluge, odnosno koji poseduju diplomu za zanimanje kozmetičar, da pohađaju ovu specijalizaciju, ali isključivo ukoliko imaju dokaz o minimum dvogodišnjem radnom iskustvu u konkretnoj struci.


Kozmetički tehničar - estetičar - peti stepen


Prijavljivanje se vrši svakog radnog dana direktno u prostorijama ove škole ili preko telefona, a dostupna je i opcija prijavljivanja elektronski. U principu je sasvim svejedno da li kandidat odluči da na mejl šalje svoje podatke ili da ih izdiktira putem telefona zaposlenima škole, odnosno direktno u njenim prostorijama, jer svakako mora dostaviti kako osnovne informacije o sebi, to jest ime, prezime i datum rođenja, tako isto i broj telefona za kontakt.

Bitno je da svaki prijavljeni kandidat bude prisutan lično u momentu upisa, te da dostavi kako uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, tako isto i svedočanstva, odnosno diplomu srednje škole koju je završio. Važno je naravno i da priloži dokaz o relevantnom radnom iskustvu u konkretnoj oblasti, a koje mora trajati minimum dve godine.

Najpre se uzima u obzir opšti uspeh svakog kandidata iz srednje škole, a prilikom rangiranja se naročito pažnja obraća na ocene iz četiri stručna predmeta i to dermatologija, kozmetologija i fizikalna medicina, kao i iz predmeta estetska nega (primenjena kozmetika).

Budući da je nastavni plan i program za obrazovni profil kozmetički tehničar - estetičar, peti stepen usaglašen sa pravilima nadležnog ministarstva, to su zastupljeni i opšti i stručni predmeti.

Zajednički predmet za područje rada je strani jezik, a dozvoljeno je svim kandidatima da odaberu da li će to biti engleski ili neki drugi strani jezik koji je u ponudi.

Ukupno je četiri stručna predmeta i to preparativna kozmetika, zatim predmet korektivna i dekorativna kozmetika, kao i predmet ishrana i dijetologija, te aparaturna kozmetika.

U skladu sa smernicama koje navodi pomenuto ministarstvo, program za sticanje zvanja petog stepena kozmetički tehničar - estetičar uključuje i obaveznu praktičnu nastavu, koja se organizuje u bloku i to za tri stručna predmeta. Kandidati moraju da pohađaju praksu za predmet korektivna i dekorativna kozmetika, kao i za stručne predmete aparaturna kozmetika i preparativna kozmetika. A na osnovu njihovih ličnih afiniteta zavisi kako će pohađati praksu, budući da škola nudi mogućnost da ona bude organizovana u okviru onih kompanija, sa kojima ima saradnju i da svaki kandidat pojedinačno pronađe odgovarajuću firmu, koja zadovoljava propisane uslove i u okviru koje će on pohađati praksu. Ipak, moramo naglasiti da se garancije za kvalitet praktičnog dela nastave daju samo u prvom slučaju, s obzirom na to da organizator nije upoznat sa načinom poslovanja kompanije koju kandidat bude izabrao, te samim tim neće ni biti u mogućnosti da pruži adekvatne garancije za njen kvalitet.

Predviđeno je pravilnikom da svaki kandidat nakon završenog programa polaže i specijalistički ispit, posle čega postaje vlasnik zakonski priznati diplome za zanimanje kozmetički tehničar - estetičar. Inače se specijalistički ispit sastoji od dva dela, tako da kandidati najpre pristupaju usmenoj proveri znanja, a nakon toga treba da izvrše praktični zadatak.

Organizator ove specijalizacije spada u red škola, koje su zakonski ovlašćene za sprovođenje konkretnog programa, pa samim tim i izdaje kandidatima diplomu, koja je pravno validna. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da svako ko postane vlasnik diplome za zanimanje petog stepena kozmetički tehničar - estetičar, treba da kontaktira nadležne u okviru jedne od poslovnica Nacionalne službe za zapošljavanje, a ako tamo ima otvoren radni dosije. Tako će nadležni izvršiti i upis konkretnog sertifikata, to jest diplome, a podrazumeva se da bi kandidat trebalo i u svoju radnu biografiju da unese informaciju o tome da je postao vlasnik sertifikata za konkretno zanimanje petog stepena.

SPISAK PREDMETA

OPŠTI PREDMETI:

  1. Strani jezik

Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:

STRUČNI PREDMETI::

  1. Aparaturna kozmetika
  2. Ishrana i dijetologija
  3. Korektivna i dekorativna kozmetika
  4. Preparativna kozmetika

PRAKTIČNA NASTAVA:

  1. Preparativna kozmetika
  2. Aparaturna kozmetika
  3. Korektivna i dekorativna kozmetika