Sanitarno - ekološki tehničar

Školovanje za obrazovni profil sanitarno ekološki tehničar traje ukupno četiri godine, a prva privatna srednja frizerska škola Vojkan, Novi Sad nastavu sprovodi isključivo po programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje.

Sa tim u vezi je dobro odmah naglasiti da ova obrazovna institucija edukaciju za pomenuto zanimanje četvrtog stepena sprovodi na osnovu dozvola, koje su izdale nadležne institucije Republike Srbije, tako da kandidati postaju vlasnici zvanično priznatih diploma. S obzirom na to da se radi o pravno priznatim dokumentima i to kako u našoj zemlji, tako i u mnogim drugim, kandidati bi trebalo najpre da u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje zahtevaju zvaničan upis konkretnog dokumenta u radni dosije, ukoliko ga imaju već otvorenog, jer tako nalažu pravila. Isto tako im se preporučuje da u svoj CV navedu informaciju o tome da poseduju diplomu za zanimanje sanitarno ekološki tehničar, a ukoliko žele da se zaposle na području neke druge zemlje, biće potrebno da se samostalno raspitaju o postupku nostrifikacije diplome.

U skladu sa aktuelnim nastavnim programom, osim opštih i stručnih predmeta, kandidati treba da pohađaju i praktičnu nastavu, a informacije o njenom tačnom trajanju će im biti na raspolaganju u momentu upisa.


Sanitarno - ekološki tehničar


Prema opisu ovog zanimanja, očekuje se da svako ko stekne zvanje za obrazovni profil sanitarno ekološki tehničar vodi računa o kvalitetu kako zemljišta, tako i vode i vazduha, ali i namirnica, te da vrši propisane analize, a kako bi poštovao pravila o zaštiti životne sredine. Takođe će tokom školovanja naučiti da uzima uzorke, te da koristi propisanu opremu za zaštitu, a predviđeno je da se pored ostalog upozna i sa postupcima kako dezinsekcije i dezinfekcije, tako isto i deratizacije.

A što se zaposlenja tiče, u principu svako ko stekne diplomu za ovaj obrazovni profil četvrtog stepena ima mogućnost da radi na poziciji sanitarnog inspektora, ali i u institucijama koje su primarno fokusirane na zaštitu životne sredine. Takođe bi trebalo svi zainteresovani da znaju i to da se radi o zanimanju za kojim postoji prilično velika potražnja na tržištu rada, tako da bi nakon završetka školovanja trebalo u relativno kratkom roku da u navedenoj struci pronađu zaposlenje.

Pored toga što postoji mogućnost redovnog i vanrednog školovanja, prva privatna srednja frizerska škola Vojkan u Novom Sadu nudi i stručno osposobljavanje za zanimanje sanitarno ekološki tehničar, ali i mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije za taj obrazovni profil četvrtog stepena.

Na osnovu prethodno stečene diplome će biti definisano koje sve ispite treba da položi kandidat, a ukoliko se za neki od navedenih programa opredeli. Neophodno je da prvo izvrši prijavu i to kako elektronski, tako isto može da se prijavi i lično u samoj školi, odnosno putem telefona.

Uzevši u obzir da je aktuelnim programom predviđeno da se svake od četiri školske godine izučava i jedan obavezni izborni predmet, to podrazumeva da će kandidati birati između praćenja verske nastave i predmeta građansko vaspitanje.

Izuzev 4 opšta predmeta, a koja su zastupljena u toku svake školske godine i uključuju kako matematiku i srpski jezik i književnost, tako isto i fizičko vaspitanje i strani jezik, u programu su i mnogi drugi opšti predmeti, kao što su na primer fizika, biologija i hemija, zatim računarstvo i informatika, te istorija i filozofija. Kandidati izučavaju i opšti predmet geografija, zatim ustav i pravo građana, kao i muzička umetnost, te predmete likovna kultura i sociologija.

Od stručnih predmeta su zastupljeni sanitarna hemija, zatim predmeti laboratorijske tehnike i sanitarna tehnika, kao i dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, odnosno predmet komunalna higijena.

Osim latinskog jezika i psihologije, kao i patologije, u programu su i stručni predmeti medicinska biohemija, epidemiologija i opšta i školska higijena, kao i predmeti prva pomoć i zdravstvena zaštita, te zdravstvena statistika i medicina rada, odnosno toksikološka hemija i ekologija i zaštita životne sredine, ali i stručni predmet mikrobiologija, potom anatomija i fiziologija.

Svakako da je i praktična nastava u programu za sticanje zvanja sanitarno ekološki tehničar, a nju bi trebalo kandidati da pohađaju u predviđenom trajanju i to u okviru kompanija, u kojima postoji otvorena radna pozicija za navedeno zanimanje, a sa kojima ova srednja škola ima uspešnu saradnju.

SPISAK PREDMETA:

OPŠTI PREDMETI:

STRUČNI PREDMETI:

IZBORNI PREDMETI PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

Prva godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Geografija
 6. Istorija
 7. Fizika
 8. Bilogija
 9. Hemija
 10. Muzička umetnost
 11. Računarstvo i informatika
 12. Latinski jezik
 13. Opšta i školska higijena
 14. Anatomija i fiziologija
 15. Laboratorijske tehnike
 16. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 17. Praktična nastava

Druga godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Biologija
 6. Hemija
 7. Fizika
 8. Istorija
 9. Likovna kultura
 10. Ekologija i zaštita životne sredine
 11. Mikrobiologija
 12. Psihologija
 13. Prva pomoć i zdravstvena zaštita
 14. Patologija
 15. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 16. Praktična nastava

Treća godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Hemija
 5. Fizika
 6. Sociologija
 7. Biologija
 8. Sanitarna tehnika
 9. Mikrobiologija
 10. Komunalna higijena
 11. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 12. Epidemiologija
 13. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 14. Praktična nastava

Četvrta godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Fizika
 5. Ustav i pravo građana
 6. Filozofija
 7. Toksikološka hemija
 8. Epidemiologija
 9. Medicina rada
 10. Zdravstvena statistika
 11. Sanitarna hemija
 12. Medicinska biohemija
 13. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 14. Praktična nastava