Zavarivač - specijalista

Izuzev dokaza o minimum dvogodišnjem radnom iskustvu u ovoj struci, svako ko je zainteresovan za pohađanje programa specijalizacije, nakon koga postaje vlasnik diplome za zanimanje petog stepena zavarivač - specijalista, mora dostaviti i dokaz o prethodno završenoj srednjoj stručnoj školi, odnosno o tome da je stekao zvanje zavarivač.

Potrebno je da prvo ili putem telefona ili direktno u prostorijama srednje škole Sveti Arhangel, Novi Sad, kandidat izvrši prijavu, s tim da postoji mogućnosti da prijavu izvrši i elektronski, odnosno da zahtevane podatke pošaljr na zvaničnu mejl adresu navedene institucije. Osim što moraju navesti ime i prezime, kandidati su u obavezi da tom prilikom navedu i broj telefona, kao i datum rođenja.

Lično prisustvo svakog prijavljenog pojedinca je obavezno u trenutku upisa, a od njega se zahteva i da dostavi potrebnu dokumentaciju. Tada će, osim dokaza o prethodno stečenom radnom iskustvu u ovoj struci, a u trajanju od dve godine najmanje, on biti u obavezi da dostavi i izvod iz matične knjige rođenih, zatim svedočanstva i diplomu srednje škole, kao dokaz da je stekao kvalifikacije za zanimanje zavarivač, te uverenje o državljanstvu.


Zavarivač - specijalista - peti stepen


A nakon što bude položio sve ispite, odnosno pošto bude završio sa pohađanjem prakse, svaki kandidat će postati vlasnik diplome za obrazovni profil petog stepena, zavarivač - specijalista. Samim tim što je pomenuta škola sertifikovana za sprovođenje ovog programa specijalizacije, ta diploma se tretira kao pravno validna. Iz tog razloga i ističemo da je potrebno konkretni dokument upisati u radni dosije vlasnika, a naravno pod uslovom da ga ima otvorenog u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Naime, pravila o upisivanju diploma, ali i prethodno stečenih sertifikata su izmenjena, tako da dozvolu da vrše njihov upis u radni dosije imaju samo nadležni u pomenutoj službi. Svakako se podrazumeva da bi kandidati trebalo i da u svoju radnu biografiju unesu taj podatak, a kako bi na taj način šanse za pronalaženje zaposlenja u struci poboljšali.

Nastavni program po kome se organizuje specijalizacija za sticanje zvanja petog stepena zavarivač - specijalista je usaglašen sa pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, te podrazumeva ukupno šest stručnih predmeta. Svaki kandidat bi trebalo da polaže predmet organizacija proizvodnje, kao i predmete zavarene konstrukcije i teorija i postupci zavarivanja. U programu su i predmeti kontrola i ispitivanje zavarenih konstrukcija, te mašinski materijali metalnih i zavarenih konstrukcija, kao i stručni predmet tehnologija zavarivanja i izrada zavarenih konstrukcija.

Naravno da je programom zastupljena i praktična nastava koja se organizuje u bloku, a svaki pojedinac bira da li će je pohađati u kompanijama sa kojima ova škola ima saradnju ili će samostalno pronaći onu firmu, koja zapošljava stručnjake pomenutog obrazovnog profila, te koja ima mogućnost da organizuje praksu prema pravilima. Ipak, svi koji se budu odlučili za drugu ponuđenu varijantu neće od strane organizatora dobiti garancije za kvalitet praktične nastave, jer ova škola nije upućena u način poslovanja tog preduzeća, pošto sa njim nije prethodno sarađivala.

SPISAK PREDMETA:

PREDMETI:

  1. Organizacija proizvodnje
  2. Kontrola i ispitivanje zavarenih konstrukcija
  3. Zavarene konstrukcije
  4. Mašinski materijali metalnih i zavarenih konstrukcija
  5. Tehnologija zavarivanja i izrada zavarenih konstrukcija
  6. Teorija i postupci zavarivanja

PRAKTIČNA NASTAVA:

Praktična nastava se organizuje u bloku, a u skladu sa nastavnim programom za ovaj obrazovni profil